may han khi argon

may han dinh chot

may han ho quang chim

may han diem

may han tig cu

may han mig gia re

may cat plasma cnc

Các văn bản thi đua khen thưởng

Tiêu chuẩn danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (đối với bậc trung học) Áp dụng từ năm học 2010-2011

 

Công văn số: 3229/UBND-TCĐT Về định mức khen thưởng

 

Thông báo số: 106/TB-UBND  Thông báo Áp dụng mức tiền thưởng theo nghị định 42/2010/NĐ-CP trên cơ sở thực hiện theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ

 

Hướng dẫn số: 240/HD-SGD&ĐT  Hướng dẫn thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2011-2012

 

Hướng dẫn số: 55/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn Về việc hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2010

 

Hướng dẫn số: 54/HD-HĐTĐKT Hướng dẫn Về việc thực hiện Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

Thông tư số: 12 /2012/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

 

Thông báo số: 103/TB-UBND - Thông báo Áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị định số 42/2010/ND8-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ trên cơ sở thực hiện theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ

 

Nghị định số: 39/2012/NĐ-CP - Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/ND8-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

 

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm

 

Hướng dẫn liên ngành số: 15/HDLN-SKHCN-SNV Hướng dẫn liên ngành về việc xét công nhận đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm để làm cơ sở xét công nhận đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp

 

Quyết định số: 34/2011/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

 

Thông báo: 138 /TB-UBND - Thông báo về việc áp dụng mức tiền thưởng mới theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ

 

Hướng dẫn số: 20/ HD-SGD&ĐT - Hướng dẫn tổ chức hoạt động thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011

 

Thông tư của bộ giáo dục và đào tạo số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Ban quyen website thuoc ve Phong Giao duc va Dao tao huyen Cho Lach. Tel:075.3.871.860 - Thiet ke boi: Nguyen Nhut Nam. Tel: 098.55.921.55