may han khi argon

may han dinh chot

may han ho quang chim

may han diem

may han tig cu

may han mig gia re

may cat plasma cnc

Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Chợ Lách
1. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm có: 01 Trưởng Phòng và 02 Phó Trưởng Phòng.
2. Cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm có:
Các Tổ, Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Phòng GD&ĐT:
- Ban lãnh đạo
- Bộ phận Văn phòng;                 
- Bộ phận Tổ chức cán bộ;         
- Bộ phận Thanh tra;                    
- Bộ phận Kế hoạch - Tài chính;  
- Bộ phận Giáo dục mầm non;
- Bộ phận Giáo dục tiểu học;
- Bộ phận Giáo dục trung học cơ sở;
- Bộ phận phổ cập;
- Bộ phận công đoàn;                  
- Bộ phận Đoàn Đội;
- Bộ phận Thư viện - Thiết bị;

3. Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm tình hình cụ thể ở mỗi giai đoạn phát triển của ngành. Phòng GD&ĐT thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Phòng GD&ĐT nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý Nhà nước theo chuyên ngành. Trong quá trình thực hiện, việc tách, sáp nhập, đổi tên các các đơn vị sự nghiệp của Phòng GD&ĐT do Trưởng Phòng GD&ĐT quyết định.

4. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc, các mối quan hệ trong nội bộ cơ quan; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận và quy định trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT theo quy định.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

Điện thoại

Phòng GD&ĐT

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.871.860

1

Phan Thanh Sáng

Trưởng Phòng

phanthanhsang Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.872.486

2

Nguyễn Duy Khoa

P.Trưởng  phòng

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Lê Văn Vấn

P.Trưởng  phòng

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Võ Hữu Ái

Cán bộ Tổ chức

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.871.860

5

Nguyễn Duy Khoa

CTCĐ ngành

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Trần Ngọc Chiến

CB Thanh tra

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Lê Văn Mừng

CB chuyên môn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Phạm Văn Tửng

CB chuyên môn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Vân Thị Minh Trang

CB chuyên môn

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Lê Hoàng Khanh

Kế Toán ngành

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Nguyễn Thị Thanh Nga

Kế Toán PGD

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Nguyễn Nhựt Nam

CB CNTT-Thiết bị

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Phạm Thanh Quang

CV TK-KH

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Nguyễn Thị Bạch Yến

CB Thư viện

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Huỳnh Văn Đông

CB Văn thư

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Lê Văn út Em CV phổ cập Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.871.258

 Ban quyen website thuoc ve Phong Giao duc va Dao tao huyen Cho Lach. Tel:075.3.871.860 - Thiet ke boi: Nguyen Nhut Nam. Tel: 098.55.921.55